Nedir bu inovasyon?
Nedir bu inovasyon?

Gelişen, dijitalleşen dünya ve değişen teknolojiyle birlikte inovasyonu fazlasıyla duymaya ve kullanmaya başladık. İnovatif fikir, inovatif düşünce, inovasyon çalışmaları gibi kavramlar hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. 
‘’Peki nedir bu inovasyon?’’

En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.
 

İnovasyon, kendi içerisinde ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel olmak üzere 4 farklı çeşide ayrılıyor. Ürün inovasyonu farklı ve yeni bir ürünün geliştirilip, pazara sunulması sürecidir. Bu süreç sadece yeni bir ürünün ortaya çıkması anlamına gelmez. Var olan bir ürünün özelliklerini daha iyi bir doğrultuda geliştirmek veya farklılaştırmak da ürün inovasyonunun bir parçasıdır. Hizmet inovasyonu müşteriye sunulan bir hizmetin yenilenmesi veya geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bunun haricinde tamamen yepyeni bir hizmetin de ortaya konulması hizmet inovasyonu alanı içinde yer alır. Pazarlama inovasyonu ürün veya hizmetin değişik ve yeni tasarımlarla ambalajlanması ya da farklı pazarlama stratejileri geliştirilip sunulması sürecidir. Organizasyonel inovasyon ise kurumların rekabete ayak uydurmak veya mevcut pazar konumunu koruyabilmek için uygulanabilir ve yenilikçi çalışma sistemleri geliştirmesi sürecidir.

Gelişen rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için, müşteri gereksinimlerine uygun hizmet ve ürün sunma gerekliliği doğmuştur. Artan rekabet ortamında inovasyon kavramının önemi daha da güçlenmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkelerin kalkınma ve gelişmelerinde inovasyonun kilit rol oynadığı görülmüştür. Gerek örgütsel başarılar, gerekse güçlü ekonomiler için inovasyon kaçınılmazdır. Örgütsel düzeyde inovasyonun ortaya çıkması için liderlerin inovatif bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir.
 

Aynı zamanda inovasyon günlük yaşamda da insanların refah düzeyini ve yaşam kalitesini olumlu etkiler. Hem kurumlar hem de bireyler için maliyet ve kar avantajı sağlar. Bir ülkede inovasyon yapan işletme sayısı ne kadar fazla ise o ülkedeki insanların yaşam şartları da o kadar yüksek olur.